สรุปการเสวนาอาหารพื้นเมืองภูเก็ต020

บันทึก KM ของ นายปกรณ์ ผอมแก้ว รหัส 5230212020
บันทึก สรุปของนายปกรณ์ ผอมแก้ว
จากการที่ได้ศึกษาและเรียนรู้ในรายวิชา 140-353 Knowledge Management ผ่านไปเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา ซึ่งทาให้ข้าพเจ้าได้นาความรู้ ทฤษฎีที่ได้เรียนไปนามาปรับใช้ ประยุกต์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเรียน การทางาน ต่างๆมากมาย สามารถนามาใช้ จัดการ ข้อมูล แบ่งส่วนลาดับความสาคัญของการทางานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ และประสบความสาเร็จในที่สุด ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนใน class นั้น ข้าพเจ้าคิดว่าไม่เท่ากับประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงของการจัด สัมมนา ที่ทางกลุ่มได้จัดขึ้น ซึ่งก็เห็นได้ว่า มีปัญหา อุปสรรค ต่างๆมากมาย ที่พบและแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น การค้าหาวิทยากร ที่มีความสามารถและเหมาะสมกับโจทย์ที่เลือกขึ้นมา หรือ เรื่องของเวลาในการจัดงาน ที่ปฏิเสธ ไม่ได้ว่า ปัญหาเรื่องเวลาเป็นปัญหาที่ใหญ่และเกิดขึ้นกับทุกกลุ่มที่จัดงาน และนอกจากนั้น จะเป็นในด้านการบริหารงาน หรือ หน้าที่ในกลุ่มที่จะต้องแบ่งและเมื่อครบเสร็จสิ้นแล้ว ผลลัพธ์จะออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้น ประสบการณ์ที่ได้รับจากตรงนี้ จะเป็นแระสบการณ์ที่เรียกได้ว่า ความรู้ที่นาจากในทฤษฎีมาแก้ไขไม่ได้ แต่จะต้องขึ้นอยู่กับ การคิด แนวทางออก ที่ร่วมกันคิด ระดมความรู้ภายในกลุ่มจากทุกๆคนที่จะร่วมมือกัน ดังนั้น สิ่งสาคัญจากการเรียน การทางาน ปฏิบัติ หรือแม้แต่ทฤษฎี ข้าพเจ้ามองว่า หากอยากให้เกิดผลลัพธ์ที่เห็นชัดเป็นรูปธรรมจะต้องลงมือปฏิบัติงานด้วยตัวเอง จึงจะได้รู้เข้าถึงว่าทาอย่างไรถึงจะนาเอาที่เรียนมาประยุกต์และปรับใช้กับการทางานให้ได้มากที่สุด และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะบทเรียนชิ้นใหญ่โดยไม่ต้องท่องจา บทเรียนที่ว่าทาอย่างไรหากในการทางานครั้งต่อไปจะต้องให้มันไม่เกิดขึ้นหรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดให้จงได้ สุดท้ายข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณอาจารย์ กิติมาพร ชูโชติ อาจารย์ผู้สอนและเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางในการดาเนินงานอีกทั้งคอยแนะนาความรู้ การทางานให้ข้าพเจ้าได้กระจ่างในแต่ละครั้งอีกด้วย
ขอขอบคุณ
นายปกรณ์ ผอมแก้ว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s